Marijana Mavić i Nina Zimmermann ponovno nam se javljaju! Vele sljedeće:

Predavanje će biti podijeljeno u tri dijela. Prvi će biti posvećen fotografiji kao umjetnosti vizualnih znakova, drugi digitalnoj fotografiji i promjenama koje ona donosi, a treći interpretaciji digitalne fotografije kao kao "događaja" u heideggerovskom smislu. U prvom će se dijelu postaviti pitanje: "Zašto vizualni znak, više nego ijedan drugi, doživljavamo kao refleksiju stvarnosti?" Odgovor će ponuditi kratku elaboraciju semiotike, raščlambe znakova i epistemologije znakova u strukturalizmu i poststrukturalizmu (Peirce, de Saussure, Foucault, Barthes). U drugom dijelu će se ukratko izložiti struktura digitalnog znaka i promjene koje donosi numerička reprezentacija ikoničkog znaka. U trećem će se ponuditi interpretacija događajnosti digitalne fotografije, kao promjene horizonta očekivanja. Zadatak će biti analizirati četiri slikovna zapisa: Rembrandtovu sliku Sat anatomije (1632), fotografiju mrtvog Ernesta Che Guevare (1967), te dvije fotografije povezane s egzekucijom Osame Bin Ladena (2011).

Više o svemu na facebook-stranici projekta.