Boran Berčić: Filozofija

Premda je autor ovaj uvod u filozofiju namijenio svim zainteresiranim čitateljima, knjiga je prvenstveno pisana za studente nižih godina studija filozofije. Autor jasno i eksplicitno formulira teze u sklopu različitih filozofijskih tema (smisao života, smrt, sudbina, sloboda volje, moralna odgovornost, etika, društveni ugovor, vrijednosti), ilustrira ih primjerima i protuprimjerima te detaljno objašnjava sve korake u argumentaciji. Knjiga je nastala iz prakse predavanja i raspravljanja filozofije pa je u nju je ugrađeno ono što studenti pitaju, ono što ih zanima i ono što ne razumiju. Cilj joj je da studenti usvoje standardni korpus znanja, ali isto tako i da ovladaju tehnikom filozofske analize, to jest, da steknu intelektualni alat potreban za bavljenje filozofijom.

Pogledaj katalog >>

Lars Fr. H. Svendsen: Filozofija dosade

Knjiga norveškog profesora na Institutu za filozofiju Sveučilišta u Bergenu sadrži poduži, kompleksno razrađen, no širem krugu čitatelja razumljiv esej o dosadi. Autor se bavi time što dosada jest, zašto i kad je nastala, zašto i kad nas pogađa te zašto se ne može nadvladati činom volje. Prvi dio knjige opisuje različite aspekte dosade i smješta je u kontekst modernosti, a u drugome se nalazi prikaz povijesti dosade. U trećem dijelu obrađen je nezaobilazan rad Martina Heideggera, a četvrti raspravlja o pravilnom i nepravilnom odnosu prema dosadi. Na kraju knjige nalazi se bogat popis literature koji čitatelja odvodi u detaljnije istraživanje fenomena dosade.

Pogledaj katalog >>

Kristijan Krkač:Filozofija nogometa : ogledi o srži igre

Autor se bavi filozofijom nogometne igre onako kako se ona pokazuje u samoj igri a ne ostalim vidicima feneomena nogometa, dakle iz same srži nogometne igre ukazuje na izvornu filozofiju nogometa, na novost i važnost koja pridonosi kako filozofiji tako i nogometnoj igri. Raspravlja o odnosima pravila i načina nogometne igre, odnosu prostor-vremena i taktičkoj suradnji, od lažnog i stvarnog poteza pojedinog igrača do lažnog i stvarnog manevra čitave momčadi, od pokrivanja u obrani do otkrivanja u napadu, o razumijevanju igre kod navijača itd.

Pogledaj katalog >>

Boran Berčić: Filozofija Bečkog kruga

Knjiga je posvećena analizi filozofije Bečkog kruga. Središnja je njezina teza da je logički pozitivizam sistematična i cjelovita filozofija koja sadrži semantiku, epistemologiju, ontologiju, filozofiju logike i matematike, filozofiju empirijskih znanosti, etiku, filozofiju religije i komentare o drugim filozofijama. Autor je pokazao, da se bez obzira na razlike između pojedinih pripadnika Bečkog kruga, može govoriti o tematskoj cjelini koja se relevantno odnosi spram većine tradicionalnih filozofskih disciplina.

Pogledaj katalog >>

Giovanni Reale: Sokrat: k otkriću ljudske mudrosti

Opsežna monografska sudija o glasovitom grčkom filozofu, čije se učenje može rekonstruirati samo na temelju pisanih svjedočanstava drugih mislioca i književnika (npr. Platona, Ksenofonta, Aristofana) budući da sam svoje misli nije zapisivao, nego ih je prenosio usmenim putem, razgovarajući na javnim mjestima s atenskim građanima. U svome istraživanju autor se odlučio za hermeneutičku paradigmu kao metodu interpretacije, a težište je stavio na dvoznačnost i strukturnu dvojakost koja obilježava ne samo Sokratovu poruku, nego i samu metodu ironije kojom on prenosi tu poruku, a isto tako i na čitavo njegovo postojanje i način života. On također nastoji rasvijetliti njegov misteriozan, enigmatski lik. Jedna od teza koje ovaj talijanski povjesničar filozofije nastoji dokazati u svome radu jest misao da su sve ideje koje se pripisuju Sokratu usko i dosljedno povezane s jednom središnjom i apsolutnom idejom koja dominira njegovom filozofijom, a to je traženje točnog odgovora na enigmu delfijskog boga: "Spoznaj samoga sebe". Sokratov odgovor bio bi u misli da je čovjek njegova duša.

Pogledaj katalog >>

Anthony O'Hear: Uvod u filozofiju znanosti

Rasprave okupljene u ovoj knjizi tematiziraju rast znanja u znanosti, status znanstvenih teorija i njihov odnos prema opažajnim podacima, opseg u kojemu znanstvene teorije počivaju na nedokazivim paradigmama i narav znanstvenih objašnjenja. U posljednjim poglavljima autor razmatra vjerojatnost, znanstveni redukcionizam, odnos između znanosti i tehnologije te odnos između znanstvenih i drugih vrijednosti. Autor piše jasnim i pristupačnim stilom, pitanja koja postavlja nisu isključivo akademske naravi, a znanstveni primjeri koje koristi su razumljivi i široj čitalačkoj publici. Anthonv O'Hear bio je dugogodišnji profesor filozofije na Sveučilištu Bradford, dok danas djeluje na Sveučilištu Buckingham. Počasni je ravnatelj Kraljevskog instituta za filozofiju u Londonu te urednik časopisa Philosophy.

Pogledaj katalog >>

Arthur C. Danto: Preobražaj svakidašnjeg: filozofija umjetnosti

Knjiga polazi od problema odnosa umjetnosti i zbilje koji smatra ključnim, pa analize najprije upravlja prema odnosu umjetničkog djela i stvari, da bi ih zatim proširila do općih određenja, sve do zaključnih razmatranja o pojmovima metafore, izraza i stila. Pojmu reprezentacije u najrazličitijim verzijama i interpretacijama očito se posvećuje najviše pozornosti, a u raspravi se kritički analizira čitav niz reprezentativnih estetskih teorija, od Platona i Aristotela do Nietzschea, Wittgensteina i suvremenih teoretičara, osobito likovnih umjetnosti.
Mnogi su pojedinačni izvodi veoma uspjeli, jer često već tradicionalno poznate stavove i probleme zahvaćaju s posve novog aspekta, ili pak jasno upozoravaju na ranije nedovoljno shvaćene i razmotrene aporije.
Valja napomenuti da se izvođenje nipošto ne zatvara u okvire neke stroge analitičke metode, nego često uvažava i koristi i iskustva znatno drugačije upravljenih razmatranja. Knjiga Arthura Dantoa Preobražaj svakidašnjeg [...] upućuje na jedan suvremeni način razmišljanja o umjetnosti koji se unekoliko opire tradiciji, ali koji tu tradiciju itekako dobro poznaje, cijeni i pretpostavlja.

Pogledaj katalog >>

Snježana Prijić - Samaržija: Društvo i spoznaja : uvod u socijalnu spoznajnu teoriju

Prerađena i nadopunjena verzija autoričine doktorske disertacije, rada kojemu je cilj pridružiti se suvremenim nastojanjima da se, u okviru postojeće spoznajne teorije, uspostavi prostor za socijalnu spoznajnu teoriju. Budući da je spoznavatelj sastavni dio društva, društvene pojave i relacije nužno utječu na formiranje i prihvaćanje određenih vjerovanja, stjecanje znanja i razvoj spoznajnih sposobnosti pojedinca. Autorica se ponajprije bavi pitanjem najboljih metoda socijalne spoznaje, a zatim problemom svjedočanstva, opravdanosti prihvaćanja iskaza drugih ljudi, te epistemičkog statusa svjedočanstva uopće. Ova sudija sastoji se od uvoda i dva dijela - prvi se odnosi na strategiju socijalne spoznajne teorije, a drugi na prenošenje obavijesti, tj. svjedočanstvo. U središtu je cijeloga rada teza o neophodnosti uključivanja socijalnog činitelja u spoznajnoteoretska razmatranja.

Pogledaj katalog >>

ur. Bruno Ćurko i Ivana Greguric: Novi val i filozofija

Novi val je u Hrvatskoj i na prostoru bivše Jugoslavije bio i ostao fenomen, jedan od najvažnijih kulturnih događaja koji je obilježio čitave generacije ostavivši dalekosežne posljedice, kako u umjetnostima, tako i u raznim drugim sferama života. S obzirom da su previranja 70-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća sa svojom snažnom energijom akumuliranom u nezadovoljstvu i želji za promjenom iznjedrila radikalno drukčiji glazbeni izričaj i preselila se u brojna područja od novinarstva do zahtjeva za ekonomskim ipolitičkim promjenama, jasno je da je Novi val koincidirao i sa svojevrsnom "misaonom pobunom". O utjecajima ovog kulturnog fenomena na njihovo današnje bavljenje filozofijom, piše desetak autora različitih generacija.

Pogledaj katalog >>

ur. Jason T. Eberl i Kevin S. Decker: Zvjezdane staze i filozofija

U četiri cjeline podnaslovljene kao Glavni filozofski motivi u Zvjezdanim stazama, Federacijska etika, Društvene ireligijske vrijednosti budućnosti i Metafizičke zagonetke od A do E, skupina filozofa predstavlja kultnu znanfan TV seriju kao profinjenu intelektualnu zabavu s filozofskim polazištima. Autori članaka nastoje pokazati kako su pojedine epizode prožete razmatranjima klasičnih isuvremenih filozofskih problema etike, psihologije imetafizike.

Pogledaj katalog >>