Europska komisija (EC) je u svojoj Strategiji o proširenju iz 2007. godine po prvi put definirala razvoj civilnog društva i dijalog s civilnim društvom, kao ključni prioritet u procesu proširenja u zemljama zapadnog Balkana, konstatirajući da je “podrška civilnom društvu ključna za obostrano razumijevanje i jačanje demokracije društva”. EC je podržala ovu konstataciju osnivanjem tijela za financiranje civilnog društva, pored postojećih financijskih instrumenata.

U Izvještaju o ostvarenom napretku u zemljama zapadnog Balkana na putu ka EU iz 2012. godine, EC je istakla značaj civilnog društva u procesu sveobuhvatne reforme u ovim zemljama, kao i neophodnost stvaranja povoljnijeg institucionalnog okvira za razvoj i djelovanje OCD-a. Razvijeno civilno društvo je ključni dio svakog demokratskog sustava. Njegov razvoj predstavlja i njeguje pluralizam, participativnu demokraciju te može pridonijeti učinkovitijoj politici pravde i održivog razvoja. Uključivanje OCD-a doprinosi izgradnji odgovorne i legitimne države, što dovodi do pojačane socijalne kohezije i otvorenije i dublje demokracije.

Višestruka uloga OCD-a u europskom okviru

Članstvo RH u EU-u od 1. srpnja 2013. bitna je promjena kako za građane RH, tako i za sve aktere u procesu donošenja odluka na nacionalnoj razini, kao i u procesu provedbe i nadzora provedbe donesenih akata. Naime, pored kompleksnosti funkcioniranja i interakcije javne uprave i građana, dodala se još kompleksnija europska dimenzija (dimenzija Unije) u procesu donošenja odluka. I u tom smislu OCD-i su prepoznati kao dragocjen partner u formuliranju (proces donošenja odluka na razini Unije) i provedbi cjelokupnog procesa europskih poslova u RH (transpozicija u nacionalno zakonodavstvo i provedba). Operativno, OCD-i se mogu uključiti na više razina koje čine zaokruženu cjelinu funkcioniranja u uvjetima članstva u EU-u: na nacionalnoj (prigodom formuliranja nacionalnog stajališta), na europskoj (prilikom formuliranja prijedloga pravnog akta) te ponovno na nacionalnoj razini (pri transpoziciji i nadzoru njegove provedbe u duhu europskih standarda).

Besplatni priručnici za organizacije civilnoga društva – ostavština projekta TACSO

Od kolovoza 2009. do kolovoza 2013. u Hrvatskoj se provodio projekt Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO) koji je za cilj imao razvoj snažnog i utjecajnog sektora civilnog društva. Po ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju zatvoren je nacionalni ured TACSO-a u Zagrebu, ali dio ostavštine ovog projekta još uvijek je dostupan, aktualan i koristan. To se posebno odnosi na 5 priručnika s brojnim praktičnim dodacima kojima se može pristupiti i besplatno ih preuzeti na internetskim stranicama Programa MRRAK. Radi se o priručnicima:

  • Prikupljanje sredstava i pristup fondovima EU-a;
  • Menadžment za organizacije civilnog društva - Praktični alati za analizu organizacijskog razvoja;
  • Razvoj i upravljanje projektima financiranim sredstvima EU-a;
  • Zagovaranje i lobiranje u svrhu društvenih promjena;
  • Sudjelovanje građana i građanki u procesima donošenja odluka.

Također je od posebne važnosti pozicioniranje hrvatskih OCD-a u europskim okvirima, a što pridonosi ugledu OCD-a i same države. Aktivno sudjelovanje OCD-a pridonosi pozicioniranju hrvatskih OCD-ova kako u središnjici (Bruxellesu), tako i u prenošenju pozitivne prakse iz područja zagovaranja OCD-a (socijalna politika, zdravstvo, ljudska prava, te nadzora provedbe nacionalnog i/ili europskoga zakonodavstva) na susjedne i druge zemlje iz bližeg i/ili daljeg okruženja. Vrlo je važno i sudjelovanje u Europsko gospodarskom i socijalnom odbor (EGSO).

Bogato iskustvo podijeliti sa zemljama u razvoju

Jedna od važnih uloga pored sudjelovanja u donošenju odluka i kreiranju zajedničke politike Europske unije jest ta da Republika Hrvatska ispunjava obveze pomaganja ljudima i organizacijama u zemljama u razvoju sa svrhom poboljšanja uvjeta života pružanjem financijske ili druge vrste potpore. S obzirom na to da civilno društvo predstavlja važan promotor demokracije, socijalne pravde i ljudskih prava, a u RH ima specifično iskustvo rada u post-konfliktnom razdoblju koje može biti od pomoći državama u razvoju, nužno je njihovo uključivanje u procese provedbe uspostavljenih zakonodavnih i strateških okvira u području međunarodne razvojne suradnje. Uključivanje OCD-a u pružanje razvojne suradnje RH poželjno je i nužno s obzirom na specifičnu poveznicu koju imaju s ljudima i problemima na terenu, a koja pruža bolji uvid u potrebe najranjivijih skupina. Ujedno, OCD-i imaju sposobnost povezivanja s međunarodnim partnerima i partnerima u zemljama primateljicama pomoći.

Europska prilika za napredak

U cilju povećanja utjecaja, lokalni OCD-i moraju izgrađivati svoje tehničko upravljanje i organizacijske sposobnosti, prikupljanju sredstava, rezultata upravljanje i pitanja internog upravljanja. EU je tu velik izvor sredstava i programa koji se planiraju kako bi omogućile različite potpore razvoju kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito na lokalnom nivou. EU podržava dugoročna partnerstva za razvoj kapaciteta između domaćih i europskih organizacija civilnoga društva, a koja uključuju lokalno specifične potrebe, mentorstvo i treninge, peer učenje , umrežavanje i izgradnja veza od lokalne do globalne razini .