Nego je neč više, ča ni ime još nima. I sliči mi na moji Kastavci trdoglavci ki kamik tuču vavek i samo po svojen. A ja, magari san njiha, ne moren doseć zač.

Pak i nadležni od tega još po jajeh nabadaju. I to ne samo ovde, doma, nego po celen svete! Tu i tamo se neko reče i bobu i popu onako kako rabi i najzad spominju katastrofu. I to ne onu ka se dogaja tamo od kuda parćuje, nego onu ka se prišuja do spred tvoje vrata. Aš ča oku ni blizu i srcu je dugo.

A ja, pak, san nadležna samo toliko koliko s prston pretisnen TV putac. I onda me z ekrana počne tuć za semi vrazi. Ki više, ta jače. Ča j' to za videt na televizije, za čitat va novinah?

Seh teh nadležneh po svete i okolice ki za dobru plaću, ku potežu i od moje penzionerske mizerije, ki vavek moru reć da niš ne znaju, ne moru i se tako. A plaća njin sejeno kuri! Ma kade to još more bit?! Dobro su si to zrihtali, sede po parlamenteh od seh sorat i si koliki niš! Muče! Namesto da kako i on Bakran store: dva fijurina manje dobit ma moć brontulat, kontra govorit i kritikat!

Ča bi pak Satir na se to rekal?  Jur on ima povjesnega i sakakovega iskustva, aš je bil i ostal napol koza i napol čovek i napol bog i ne more bit da mu je ča od sega tega sveta nepoznato. Pak još i rep ima! Jur bi to mogal bit dobar bič!?!

A ča ako se je odnekuda polegal još kakov, jenak, Satir? Pak kako oni dva jarci na brvi, ki će na drugu stran prvi i jamit?! Nikako se dogovorit nego tuć se mej sobun, aš tko je jamio, jamio je. Ta parola vavek vredi od kad je sveta i veka. Ča će reć da se ni Satiri ne moru zgubit, pak i satira ostaje vavek ista, aš sakakoveh nas je! Ča šete bandjere?! Saka duša svoju banderu nosi i va svoj rog puše. I ne moreš to više posložit samo tako. Pogotovo ne prez satiri!

Samo ki se je već na ten svete boji, te satiri? I naprvo se krivo svedoči, pune su sudnice nevajateh, prokjeteh, oneh ki su jamili i ćaćino i nonotovo. Pak kad njin se pokaže prst oni zgrabe celu ruku još i koleno i srce i dušu, se! A materi nigdere na pomoć! Za sen ča drže tri kantuni od kuće, a te i četrtega kad se budu delale kuće od pet kantuni. Sami muški okol sebe i svojeh mušin skaču, puni žmuji nataču, aš baš je i vinsko vreme. Pak se ne moru odreć ni te svoje vele jubavi za vino. Ćoravi su za karanje i tuču i saku muku od boga i judi.

Još se i ograde i tumače da čuvajuć svojo, čuvaju sačigovo! I čude se kako to neki, još i neprijateli, pomoru sakemu, bilo kemu ki ti na vrata trupi?!

Nego: pomorimo, ja, pomorimo, neka se vrata zapru negdere dugo, da nijedan ne bi mogal h nan uleznut!

Ni problem ča veli Svet se okole nemi, nego ni ovde ne znaš ki j' nemeji, ni ki kemu glavu nosi. I se to va ime puka i naroda!

I tako opet prihajan na satiru ka je vavek bila, i to redovito narodni prijatel! Sad je najedanput počela bit i neprijatel prijatelon od naroda, ki misli da je, ta neprijatelski narod prijatel narodu! Ne moren razumet, pa boh, i ne gre mi va glavu! Ta računica nikako ne sklada, aš prijatel od narodnega neprijatela je narodnemu neprijatelu prijatel. Baren su me tako naputili. A sad, se si zaklinju da su i prijateli i neprijateli, samo ča ne spominju točna imena. Ne govoi se baš točno čigovi su, ti prijateli i neprijateli, moraš skjučit na vlastitu odgovornost.

Kako ča i on putac doma, kega pretisneš va svojoj kuće, pretisneš na svoju odgovornost. Gledaš, a ne razumeš previše. I normalno misliš da si i sam za neč kriv. Magari za onu ruku ku si pred nazad toliko let zdignul i mislel da si dobro zbral. Svoji za se! Ja, ma ni to baš tako.

Satiri sigurno još po svete konate, aš drugačje bi satira već bila pokojna, ne saku uru na repertoare za vesti!. Jedino ča ih ni pravo za raspoznat, aš su obučeni! I to kako! I parićani za saku vrst govora, pogovora i dogovora, aš ionako niš od tega ne igra glavnu igru. Igra je va soldeh. Od najmanjega soldića ki j va žepe zgubjen i sam, do oneh veleh beči ki rastu na kupe i množe se s kamatami. Samo se množe, ne dele se!

Ma, lahko i za Svet, nego i ovde naši naprofumani Satiri povedaju štorije od kunelić. A ni više vreme od štorij, od tega da divojka bušne žabu pa od njega pride vanka princ, nego je danaska tako nevajato vreme da divojka bušne žabu i sama postane žaba!

A ja san poštena divojka i ne bin bušnula baš bilo kega! Nego bin otela pošteno posvedočit od sega ča vidin i čujen, za sen ča ni verovat ne moren da se se to more i čut i pročitat. Ne bin otela da mi se, kako svedoku, dogodi da me živu va kamike sklešu, kako oni rečki svedoki ki su se na sude zakleli, pak sejeno nepošteno svedočili, lagali. Ne, ne, mane tega ne rabi!

Ne znate kako j to bilo? Lahko da znate, pak ću samo na pasaj z dvemi besedami dopovedet. Ovako: bogati reški trgovac s tabakon je bil optužen da je nejde kopajuć našal i vreću zlata. To se je brzo razglasilo, a sam trgovac ni otel tu bedastoću ni demantirat, pak ga je stavilo v rešt. Aš: lahko ča je našal, nego ni poreza platil na ti najdeni zlatni soldi. Pak se je našlo i četrnajst svedoki ki su na sude šli to i potrdit, da ni poreza platil. Ni bilo druge, sin od tega trgovca šal je va Beč h cesaru po pomoć i cesar mu je oca oslobodil. Pokle tega je trgovac s tabakon naručil i sklesalo mu je seh četrnajst svedoki. Njihe štatui visoke jedan metar, se namesto ogradi, posložil je pred svojun kućun na Fijumere, tako da su si judi ki su onuda pasevali mogli videt i točno raspoznat ki se j' to krivo na sude zaklinjal. I dan danaska su te štatui žive i morete ih videt pred gradsken muzejon.

Ne bin otela ni da me sušački Frane pitur zame na zub, pak da me napitura magar z vodenemi kolori. Aš koliko god da takovi malo traju, jušto je dosti da te cel svet vidi tako narisanega. Ne bin otela finit ni mej ovemi reškemi „svedoki“ ki se na se vije slikuju kot da ki zna ča delaju. A arivali su se samo semi i mej sobun pokarat i gradu na Rečine zgubit so njijo gospodarstvo. Ma, ki vrag bi za nje ruku zdignul?! Tega ni Satir ne bi nigdere spomenul!

I tako, računan da su beči od vavek bili zapleteni va saku povjesnu štoriju od kad je sveta i veka. Ki je to i ča, još od stareh vremen je počelo, pomogal da se narodi sele i rasejuju se do nestanka stareh civilizacij?

Sega j' bilo, su nas podučili. Zemja se j' tresla, movjale su njoj se ploče za semi gorami i mori, poplavi su davile, rati pak nikad nisu ni prestali. Rati, ki su vavek bili taktika za pobrat najboji kusi ki su kade: jamit i jamit, još i još!

I kako to da tujoj nesreće i potrebe pomažu vavek oni najslabeji?! Oni ki v naručjen imaju samo svoju dobru voju? Još se ni dogodilo ni videlo da j' neki bogat potrebnen z svojga naručja zisul beči. I tako je to od stareh vremen do dana današnjega, za sen ča smo sen ten staren dužni i morali bimo zahvalit za sako dobro ko su nan prenesli do današnjeh dan.

Ja, ma to dobro je vavek bilo nejde zakopano. A on ki ga j zikopal računal je se do današnjega dana, da j to dobro samo za se zikopal.