Staro bibliobusno vozilo ide na neka nova putovanja... 

Dana 14. ožujka 2016. godine temeljem odluke v. d. ravnateljice Gorane Tuškan Gradska knjižnica Rijeka objavljuje javno nadmetanje za prodaju bibliobusnog vozila.

Pisane ponude zainteresiranih dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave obavijesti.

Tekst s detaljnim informacijama o javnom nadmetanju možete pročitati u nastavku

Rijeka, 8. ožujka 2016. godine

Broj: 82/2016

Temeljem odredbe članka 19. Statuta Gradske knjižnice Rijeka i Odluke ravnatelja od dana 8. ožujka 2016. godine, broj:81/2016, Gradska knjižnica Rijeka objavljuje

JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU VOZILA

I. Prodaje se vozilo u vlasništvu Gradske knjižnice Rijeka:

- teretno vozilo marke TAM

- tip vozila: 130 A8

- vrsta vozila: N2-teretni automobil

- oblik karoserije: zatvoreni

- broj šasije: 890005068

- boja karoserije: bijela

- masa praznog vozila: 8470 kg

- snaga u kW: 91 KW

- mjesta za sjedenje: 2

- profil-istrošenost guma:

I - 90%

II - 90%

- valjanost registracije: neregistrirano

- država proizvodnje: Slovenija

- broj prijeđenih kilometara: 130 909 km

- u prometu od: 1990. g.

- ekološka kategorija vozila: O

- stanje vozila: vozilo ima određenu namjenu (police za smještaj knjiga, vozilo je preinakom namjenjeno za potrebe pokretne knjižnice), za promjenu namjene i registraciju vozila sa drugom namjenom potrebno je izvršiti određene pregradnje, nadogradnje i sl., a potom i atest.

Na vozilu su vidljivi tragovi korozije u većem obliku. Ekološka kategorija motora O. Mjenjač i diferencijal ispravno funkcioniraju.

II. Vozilo se prodaje za početnu cijenu u iznosu od 9.000,00 kn (Gradska knjižnica Rijeka oslobođena je plaćanja PDV-a prema čl. 90. st. 2 Zakona o PDV-u), što je vrijednost vozila procijenjena na dan 18. veljače 2016. godine, od strane ovlaštenog sudskog vještaka za cestovna motorna vozila i promet.

III. Pisane ponude zainteresiranih ponuditelja dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa, odnosno najkasnije do 22. ožujka 2016. godine do 12.00 sati, neposredno ili putem pošte na adresu:

GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Matije Gupca 23

51 ooo Rijeka

s napomenom:

NE OTVARAJ - za natječaj za prodaju vozila

Javno nadmetanje neće se provesti javnim otvaranjem ponuda. Pristigle ponude pregledat će i ocijeniti stručno povjerenstvo osnovano od strane Gradske knjižnice Rijeka. Nakon zaključenog javnog nadmetanja, povjerenstvo će sačiniti zapisnik. Jedini kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Pravo na nadmetanje i dostavu pisanih ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe.

Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti sljedeće podatke:

  • Ime i prezime/naziv ponuditelja
  • Mjesto prebivališta/sjedišta ponuditelja
  • OIB ponuditelja
  • Presliku osobne iskaznice/presliku izvatka iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana objave oglasa
  • Kontakt ponuditelja ( broj telefona, mobitela te adresu e-mail pošte)
  • Ponuđenu cijenu vozila

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja sadržava sve obvezne podatke i koja nudi najvišu ponuđenu cijenu. O izboru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te će im biti dostavljen zapisnik i Odluka o odabiru.

Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena, dužan je na poziv Gradske knjižnice Rijeka, u roku od 8 (osam) dana pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji vozila, a u daljnjem roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja ugovora dužan je isplatiti cjelokupan ugovoreni iznos kupoprodajne cijene. Po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj kupoprodajnoj cijeni kupac će preuzeti vozilo o čemu će se sastaviti Zapisnik.

Odabrani ponuditelj odnosno kupac vozila obvezan je podmiriti sve troškove u svezi prijenosa prava vlasništva vozila i plaćanja poreza.

IV. Vozilo se prodaje po načelu "viđeno - kupljeno" čime se isključuje svaka mogućnost naknadnog ulaganja prigovora.

V. Vozilo je moguće razgledati na adresi Školjić 15, 51 000 Rijeka, na parkirališnom prostoru tvrtke Rijeka plus d.o.o., u srijedu 16. ožujka od 11 - 13 sati te u petak, 18. ožujka od 11 - 13 sati.

VI. Gradska knjižnica Rijeka zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedenog nadmetanja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima javnog nadmetanja, niti mora objasniti razloge odustajanja.

V.d. ravnateljice

Gorana Tuškan