Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama ( "Narodne novine" br.: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09 ), članka 44. stavka 4. Zakona o ustanovama ( "Narodne novine" br.: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 ) i članka 21. Statuta Gradske knjižnice Rijeka, Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka

 

Uvjeti:

Ravnateljem može biti imenovana osoba koja ima:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( čl.27. st.2. Zakona o knjižnicama- NN br.: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09 )
  • najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci
  • iznimno od odredbe čl.27.st.2. Zakona o knjižnicama (NN br.:105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), za ravnatelja samostalne knjižnice može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, kao i osoba koja je stekla višu stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i deset godina rada u kulturi, ako se na ponovljeni natječaj ne javi osoba koja ima uvjete iz čl.27.st.2. Zakona o knjižnicama (NN br.:105/97, 5/98, 104/00 i 69/09)
  • stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke, na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka.

Ravnatelj/ravnateljica imenuje se na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis s opisom dosadašnjeg rada,
  • diplomu kao dokaz o stručnoj spremi ( izvornik ili presliku ),
  • dokaz o radnom stažu u knjižničarskoj struci ( izvornik potvrde HZMO-a ili drugi odgovarajući dokaz u izvorniku ili ovjerenoj preslici ),
  • domovnicu ( izvornik ili presliku ),
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci ( izvornik ili presliku ),
  • smjernice razvoja Gradske knjižnice Rijeka za četverogodišnje razdoblje.

Prijave s navedenim prilozima podnose se do 9. travnja 2016. godine poštom na adresu: Gradska knjižnica Rijeka, Matije Gupca 23, 51 000 Rijeka, s naznakom: " Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj" ili osobno u tajništvo Gradske knjižnice Rijeka radnim danom od 8 do 16 sati.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.