Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama ( "Narodne novine" br.: 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09 ), članka 7. stavka 1. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi ("Narodne novine"br.:96/01) i članka 21. Statuta Gradske knjižnice Rijeka, Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka raspisuje 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Rijeka

Uvjeti:

Ravnateljem može biti imenovana osoba koja ima:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • položen stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara
 • najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci
 • stručne i organizacijske sposobnosti.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke, na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice Rijeka.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis s opisom dosadašnjeg rada,
 • diplomu kao dokaz o stručnoj spremi ( izvornik ili presliku ),
 • dokaz o radnom stažu u knjižničarskoj struci ( izvornik potvrde HZMO-a ili drugi odgovarajući dokaz u izvorniku ili ovjerenoj preslici ),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za zvanje diplomiranog knjižničara ( izvornik ili presliku ),
 • domovnicu ( izvornik ili presliku ),
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci ( izvornik ili presliku ),
 • smjernice razvoja Gradske knjižnice Rijeka za četverogodišnje razdoblje.

Prijave s navedenim prilozima podnose se do 27. siječnja 2016. godine poštom na adresu: Gradska knjižnica Rijeka, Matije Gupca 23, 51000 Rijeka, s naznakom: "Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – ne otvaraj" ili osobno u tajništvo Gradske knjižnice Rijeka radnim danom od 8 do 16 sati.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PDF natječaja