Zatvori

Upravno vijeće

Knjižnicom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima tri člana. Dva člana Upravnog vijeća imenuje osnivač, a jednog člana bira stručno osoblje Knjižnice iz svojih redova.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine, a počinje teći danom konstituiranja Upravnog vijeća.

Aktualno Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka konstituirano je 30. listopada 2009. i čine ga sljedeći članovi:
1. Sandra Krpan (predsjednica Upravnog vijeća)
2. Ljubica Stojanović (zamjena za Ljiljanu Cvjetović)
3. Ljiljana Črnjar (član Upravnog vijeća iz reda stručnog osoblja Knjižnice)