Osnovni je zadatak matične djelatnosti unapređivanje i sustavno razvijanje knjižnične djelatnosti i razvoj knjižnica na području svoje nadležnosti.

 Središnja smo županijska narodna knjižnica koja obavlja poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice Primorsko-goranske županije, sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnostiPravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj i odluci Ministarstva kulture Republike Hrvatske o mreži županijskih knjižnica koje unutar hrvatskog knjižničnog sustava obavljaju temeljnu matičnu djelatnost za narodne i školske knjižnice. Sredstva za obavljanje matične djelatnosti osiguravaju se iz državnog proračuna a realiziraju putem Ministarstva kulture RH..

Knjikžničari 7

Imamo ustrojbenu jedinicu − županijsku matičnu službu koja obavlja poslove prema utvrđenom planu i programu rada. U realizaciji pojedinih programa i projekata, osim voditeljice županijske matične službe, sudjeluju voditelji i zaposlenici i drugih službi Knjižnice. 

U skladu s time obavljaju se sljedeći temeljni i razvojni poslovi:

- stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica izravnim uvidom i na osnovi redovitih godišnjih izvješća koje knjižnice dostavljaju na zahtjev matične službe

- praćenje djelatnosti narodnih i školskih knjižnica

- redovita suradnja s osnivačima knjižnica, Zavodom za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice, Ministarstvom kulture Republike Hrvatske, Ministarstvom znanosti i obrazovanja te njihovo izvješćivanje o stanju i potrebama narodnih i školskih knjižnica

- savjetodavna pomoć knjižnicama i predlaganje rješenja o pojedinim procesima stručnog rada u skladu s načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a u cilju dostizanja propisanih standarda

- koordinacija rada knjižnica te poticanje međusobne suradnje

- organizacija stručnog usavršavanja i edukacija knjižničnih djelatnika

- savjetodavna pomoć pri rješavanju prostornih problema knjižnica, osnivanju novih odjela i službi, organizaciji novih zbirki i usluga

- suradnja pri projektiranju i opremanju novih prostora knjižnica

- provođenje programa informatizacije knjižnica, njihovo povezivanje s matičnom i ostalim knjižnicama

- skrb o izgradnji jedinstvene mreže knjižnica na području županije i predlaganje najprimjerenijih organizacijskih oblika

- obavljanje drugih temeljnih i razvojnih poslova djelatnosti. 

Knjižničari 8