Tijela Knjižnice su: ravnatelj, upravno vijeće i stručno vijeće.

Ravnatelj

Ravnatelj Gradske knjižnice Rijeka je Niko Cvjetković, mag. bibl.

Knjižnicom upravlja ravnatelj.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Knjižnicu u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti te obavlja druge poslove predviđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Upravno vijeće

Upravno vijeće ima 5 članova, i čine ga 3 predstavnika osnivača, 1 predstavnik Stručnog vijeća i 1 predstavnik svih radnika zaposlenih u Knjižnici.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine, a počinje teći danom konstituiranja Upravnog vijeća.

Aktualno Upravno vijeće Gradske knjižnice Rijeka konstituirano je 28. veljače 2020. godine i čine ga sljedeći članovi:

1.  prof. dr.sc. Srećko Jelušić, član Upravnog vijeća
(predsjednik Upravnog vijeća)

2. Ljiljana Cvjetović, prof.fizike i elektrotehnike (umirovljenica), član Upravnog vijeća

3. Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica, član Upravnog vijeća

4. Nataša Frgačić, diplomirana knjižničarka, član Upravnog vijeća

5. Dunja Kučan Nikolić, prof., član Upravnog vijeća

Stručno vijeće

Stručno tijelo Gradske knjižnice Rijeka  je Stručno vijeće.

Stručno vijeće čine voditelji odjela, ogranaka i stručnih knjižničarskih službi Knjižnice.

Stručno vijeće čine sljedeći članovi:

1. Jelena Stipetić Šušak, dipl. knjižničarka, Voditeljica Službe knjižničnog poslovanja s
korisnicima.

2. Ljiljana Črnjar, knjižničarska savjetnica, Voditeljica Županijske matične službe

3. Andreja Silić Švonja, viša knjižničarka, Voditeljica Službe obrade, nabave i zaštite
knjižnične građe

4. Tanja Badanjak, dipl.knjižničarka, Voditeljica Službe za koordinaciju programa

5. Marija Sušlić, dipl. knjižničarka, Voditeljica Dječjeg odjela Stribor

6. Dijana Mihelčić Živanović, dipl.knjižničarka, Koordinatorica knjižničnog poslovanja s
korisnicima

7. Ante Ledenko, dipl.knjižničar, Voditelj Bibliobusne službe

8. Jadranka Fućak, dipl.knjižničarka, Voditeljica Knjižnice Čavle

9. Bogdana Čiča, dipl.knjižničarka, Voditeljica Knjižnice "Vid Omišljanin"

10. Kristina Đoja, Ahel dipl. knjižničarka, Voditeljica Odjela za mlade

ikona dokumenti

Zapisnici upravnog vijeća

Pretplati se!

Prijavite se za primanje "newslettera" Gradske knjižnice Rijeka i saznajte na vrijeme što se događa u našim odjelima i ograncima diljem grada, što se čita, komentira i preporučuje u Magazinu te koje nam se ideje vrte po glavi... I zapamtite - čitamo se na internetu, ali vidimo u knjižnici. :)

Vaša e-mail adresa neće biti otkrivena neovlaštenim trećim osobama i koristi se isključivo u svrhu informiranja. 


Suglasan sam s obradom mojeg e-maila kao osobnog podatka za svrhu primanja newslettera Gradske knjižnice Rijeka. Pročitajte obavijest o obradi osobnih podataka ovdje.